Panie i Panowie,
Koleżanki i Koledzy,


My, polscy myśliwi, mając poczucie wielkiej odpowiedzialności za powierzone nam przez Państwo zadania w zakresie działania na rzecz dobra wspólnego, jakim jest polska przyroda oraz będąc powiernikami wartości i tradycji wielu pokoleń naszych poprzedników i stojąc u progu tak oczekiwanej przemiany polskiego łowiectwa apelujemy do Pana Ministra o współdziałanie w duchu dialogu i odpowiedzialności w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowania ich dla przyszłych pokoleń, stworzenia sprawnego systemu ochrony upraw rolnych i sprawiedliwej rekompensaty za szkody powodowane przez zwierzynę.
Uznajemy że obecne władze naczelne Polskiego Związku Łowieckiego ponoszą odpowiedzialność za brak reform i niedemokratyczne metody zarządzania naszą organizacją. Działania takie doprowadziły do powstania sytuacji kryzysowej w Polskim Związku Łowieckim w stopniu zagrażającym jego przyszłości. Uważamy, że w duchu odpowiedzialności za dalsze losy polskiego łowiectwa obecne władze naczelne związku powinny podać się do dymisji w trybie natychmiastowym. Wzywamy do ustąpienia ze stanowiska Łowczego Krajowego Lecha Blocha oraz Przewodniczącego Naczelnej Rady Łowieckiej Andrzeja Gdulę. Żywimy przekonanie, że powołanie w trybie nadzwyczajnym nowego nie obciążonego grzechami przeszłości Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego i podjęcie partnerskich rozmów pozwoli na wypracowanie dobrych rozwiązań ustawowych, które umożliwią odnowę naszego związku w duchu poszanowania zasad demokracji i wzajemnego szacunku między różnymi grupami społecznymi. Jednocześnie apelujemy o niepozbawianie społeczności myśliwych możliwości powoływania osób do organów PZŁ w drodze demokratycznych wyborów. Chcielibyśmy pozostawić samorządność w pełnym tego słowa znaczeniu, uznajemy ją bowiem za nasze najwyższe
dobro i będziemy o nią zabiegać ze wszystkich sił. Dlatego zwracamy się do Pana Ministra Środowiska z wyłącznie jednym postulatem – o nie wnoszenie poprawki projektu nowelizacji ustawy prawo łowieckie (druku 1042) „Łowczy Krajowy powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska”. Jednocześnie zwracamy się o dialog z polskim środowiskiem myśliwych w celu wypracowania rozwiązania, które pozwoli na wybór władz organizacji w drodze porozumienia pomiędzy czynnikiem społecznym a Ministrem.

Zwracamy się do Ministra Środowiska oraz posłów i senatorów Rzeczypospolitej z prośbą o pomoc w przedstawieniu naszych postulatów oraz możność rozpoczęcia dialogu. Zwracamy się wreszcie z apelem do wszystkich naszych Koleżanek i Kolegów członków Polskiego Związku Łowieckiego o przyłączenie się do manifestacji i wzięcia czynnego udziału w kształtowaniu zasad funkcjonowania naszej wspólnej organizacji.

Tymczasowy Komitet Krajowy
Protestu Myśliwych Polskiego Związku Łowieckiego
Przewodniczący - Dariusz Dudkiewicz