W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi sposobu postępowania  na wypadek znalezienia martwego dzika przesyłam poniżej wyjaśnienia GIW z jednoczesną prośbą o rozpowszechnienie ich do nadleśnictw i kółek łowieckich.

W nawiązaniu do pytać obywateli dotyczących propozycji opracowania wytycznych dla myśliwych odnośnie bioasekuracji uprzejmie informuję, że w roku 2015, Główny Lekarz Weterynarii, po konsultacjach z Podlaskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, Polskim Związkiem Łowieckim, Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach opracował Wytyczne dotyczące stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań, transportu tusz odstrzelonych dzików oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, w obszarze objętym ograniczeniami obszarze zagrożenia. Wytyczne w przedmiotowym zakresie zostały przekazane ww. instytucjom oraz członkom Grupy Ekspertów ds. ASF. Ponadto, w roku 2016 Główny Lekarz Weterynarii, w związku z prowadzonymi akacjami poszukiwania padłych dzików, opracował Wytyczne dla sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika,  w którym również zostały opisane zasady bioasekuracji.  W roku 2017 Główny Lekarz Weterynarii opracował także ulotkę dotyczącą postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika, a także Procedurę przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków dla jednostek terenowych IW.

Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii znajdują się materiały informacyjne, skierowane do m.in. myśliwych i leśników, dotyczące tematyki ASF, w tym także zasad bioasekuracji. Link do materiałów:

 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-lekarzy-weterynarii