Wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny  dzików,w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Mając na uwadze potrzebę prowadzenia działań związanych z ochroną zdrowia publicznego realizowanych w szczególności na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie(Dz. U. z 2020 r. poz. 67, z późn. zm.) orazustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt(Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z późn. zm.), w których zawiera się prowadzenie polowań oraz odstrzałów sanitarnych, Główny Lekarz Weterynarii przedstawia niniejsze wytyczne i zalecenia dla myśliwych.

 

Należy pamiętać, że:

 • przy wykonywaniu odstrzału sanitarnego dzików stosuje się odpowiednio przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach określone w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61 poz. 548, z późn. zm.),
 • przy wykonywaniu polowania lub odstrzału sanitarnego stosuje się zasady bioasekuracji określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik (Dz. U. z 2020 r. poz. 160).
 • w zakresie odstrzału sanitarnego dzików należy stosować się do „Wytycznych dotyczących realizacji odstrzału sanitarnego dzików, w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 148).”

 

Należy zaznaczyć, że w trakcie prowadzenia polowania lub odstrzału sanitarnego należy przestrzegać przede wszystkim zasad i procedur określonych przez resort zdrowia, w zakresie ochrony zdrowia ludzi przed zakażeniem koronawirusem.

 

W związku zprzepisami[1] wprowadzającymi ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie przemieszczania się osób przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,przemieszczanie się w celuwykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckiei ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych – jest dozwolone.

 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że stosownie do § 18ust. 1 pkt 1rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo, osoby mogą się poruszać w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.Zasady te należy stosować również podczas wykonywania polowania oraz odstrzału sanitarnego.

 

Zalecenia epidemiologicznewynikające z zagrożenia związanego z COVID-19.

 

W polowaniachorazodstrzale sanitarnym nie powinni brać udziału myśliwi, którzy:

 

 • informują o złym stanie zdrowia przed polowaniem lub odstrzałem sanitarnym,
 • mają nawet łagodny kaszel albo podwyższoną temperaturę (37.3 C lub więcej),w tym wykazują jakiekolwiek objawy przeziębienia,
 • są podejrzani o zakażenie COVID-19, są poddani izolacji lub kwarantannie lub osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca z myśliwymjest poddana tym ograniczeniomlub jest podejrzana o zakażenie COVID-19.

 

Zaleca się, aby myśliwi stosowali się do poniższych zasad.

 1. Należy stosować ogólne zasady higieny, w tym konieczność mycia i dezynfekcji rąk, szczególnie przed wejściem w łowisko oraz po jego opuszczeniu.
 2. Każdy myśliwypowinien zaopatrzyćsię w płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe oraz ewentualnie maseczkę na twarz.
 3. Należy często myć i dezynfekować ręce lub stosować rękawiczki jednorazowe przy prowadzaniu jakichkolwiek czynności, wymagających kontaktu z przedmiotami mogącymi stanowić potencjalne zagrożenie ze względu na zanieczyszczenie powierzchni czynnikiem zakaźnymwywołującym COVID-19, np. w osadach myśliwskich - brama czy furtka wejściowa, klamki, chłodnie na tusze, książki papierowe, długopis, itp.Rękawiczki jednorazowe bezpośrednio po wykonaniu danej czynności należy zdjąć i wyrzucić do pojemnika na odpady, a ręce umyć  i zdezynfekować. W razie możliwości, jeżeli powierzchnia na to pozwala, należy przeprowadzić jej dezynfekcję.
 4. W miarę możliwości należy korzystać z elektronicznych książek ewidencyjnych pobytu w łowisku.
 5. Nie należy używać w trakcie polowania lubodstrzału sanitarnego zbędnego sprzętu mogącego być nośnikiem wirusa, jak np. kamera, aparat fotograficzny, komputer/tablet, itp. Jeżeli został on jednak użyty, należy przeprowadzić dezynfekcję w sposób nie powodujący uszkodzenia sprzętu. np. telefon, tabletprzetrzeć chusteczką/papierowym ręcznikiem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym.
 6. Należy unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 7. Zaleca się, aby w polowaniach lub odstrzale sanitarnym nie uczestniczyli myśliwi zaliczani do grupy podwyższonego ryzyka, w tym m.in.:

- myśliwi w wieku powyżej 65 roku życia,

- chorujący na schorzenia przewlekłe, w szczególnościastmę, choroby układu krążenia, cukrzycę, ciężkie przewlekłe choroby płuc, choroby nowotworowe, zaawansowaną niewydolność nerek lub wątroby,

- osoby o obniżonej odporności organizmu.

 

 

 

 

[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 oraz 577)