Koleżanki i Koledzy w dniu 26 czerwca br. zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie członków Koła trzy ważne uchwały dotyczące: wprowadzenia elektronicznej książki polowań dla obwodu nr 155, zmiany wysokości składki na rzecz koła oraz

ustalenia stawki za roboczogodzinę pracy gospodarczych na rzecz koła. Szczegóły w załącznikach:

 

 

 

 Uchwała w spawie wprowadzenia z dniem 21 sierpnia 2021 roku w obwodzie łowieckim nr 155 elektroniczną książkę polowań.

Uchwała w sprawie zmiany składki opłacanej przez członków i rezydentów koła.

Uchwała w sprawie ustalenia równoważnika finansowego jednej roboczogodziny prac gospodarczych.